POMIARY ELEKTRYCZNE

Jednym z podstawowych elementów naszej działalności jest świadczenie usług z zakresu pomiary elektryczne, spełniając tym samym obowiązek nałożony przez Ustawodawcę w Ustawie - Prawo Budowlane :

Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: (…) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Pomiary elektryczne wykonujemy w następujących budynkach :

- wielorodzinnych
- biurowych
- użyteczności publicznej
- oraz innych

Standardowe pomiary elektryczne:

- pomiar rezystancji izolacji
- pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
- pomiar impedancji pętli zwarcia
- badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
- pomiar ciągłości przewodów ochronnych
- badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska
- badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej
- badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego
- badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych

PRZEGLĄD BUDOWLANY / KONSTRUKCYJNY

W świetle obowiązujących przepisów o utrzymaniu obiektów budowlanych Ustawy Prawo Budowlane, AZ Solutions Sp. z o.o. proponuje współpracę w zakresie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych.

OCENA STANU TECHNICZNEGO PRZEGLĄD ROCZNY PRZEGLĄD 5-LETNI
Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu + +
Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska + +
Instalacji gazowych + +
Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). + +
Przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia - +
Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - +

Sporządzony protokół określa :

- Stan techniczny elementów budynku
- Rozmiar zużycia lub uszkodzenia
- Zakres robót remontowych i ich kolejność
- Metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników
- Zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych

KONTAKT

Bogdan Retkowski (prezes)

tel.: 662-208-370

e-mail: retkowski@azsolutions.pl

AZ Solutions Sp z o.o.
AL. Stanów Zjednoczonych 51/216
04-026 Warszawa
NIP: 521-33-24-456

Odwiedzono nas  109763 razy. | IP: 3.235.228.219 | ec2-3-235-228-219.compute-1.amazonaws.com | Administrator: mariusz@azsolutions.pl